Endokrinologie  >  Endokrine Syndrome  >  Polyendokrine Autoimmunsyndrome

 
Medicle Datenbank: X-chromosomale Polyendokrinopathie (Rudiment)
 

 Einleitung
 

XPID

XLAAD

IPEX

X-linked polyendocrinopathy, immune dysfunction and diarrhoe

X-linked autoimmunity and allergic dysregulation

immune dysfunction, polyendocrinopathy, and enteropathy, X-linked

Autoimmunität und Typ IA Diabetes